Zpracování a ochrana osobních údajů

Jako náš zákazník, návštěvník webu či příjemce e-mailingu nám svěřujete své osobní údaje. My následně zodpovídáme za jejich zpracování a ochranu.
Následující řádky slouží k seznámení se zpracováním těchto osobních údajů, jejich ochranou a právy, které v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů) nabýváte.

Správce osobních údajů

Správcem je Ing. Petr Hlobil – Emersion Software, IČ 87543320, se sídlem, Kostelec u Holešova 253, PSČ 768 43, zapsaný u Městského úřadu v Holešově, který provozuje tyto webové stránky. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Zároveň vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Kontaktní údaje

V otázkách zpracování dat a ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit  na e-mailu: sales@emersion.cz, nebo na telefoním čísle +420 571 892 062.

Prohlášení

Jako správce vašich osobních údajů prohlašujeme, že splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Konkrétně prohlašujeme že:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě platného právního důvodu – především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plníme informační povinnost (dle článku 13 GDPR) ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožňujeme uplatňovat vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte z těchto důvodů a pro tyto účely:

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Osobní údaje potřebné k poskytování služeb a plnění smluv v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon a korespondenční adresa. Doba zpracování vyplývá z účelu, nebo je dána právními předpisy.

 • Vedení účetnictví
  Osobní údaje (fakturační údaje) pro plnění zákonné povinnosti při vystavování a evidenci daňových dokladů. Doba zpracování je dána právními předpisy.

 • Marketing
  Vaše osobní údaje (e-mail, na co klikáte a kdy jej otevíráte) využíváme za účelem přímého marketingu. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak na základě oprávněného zájmu.

  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení.
  Souhlas lze jednoduše kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví k jejich uchování delší dobu, nebo pokud není uvedeno jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Využívání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, který umožňuje návštěvníkům nabízet pokročilejší funkce a kvalitnější služby.

Naše webové stránky lze procházet bez povolení cookies, při kterém nedochází ke sběru osobních údajů. Používání cookies můžete v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí doporučených postupů, moderních technologií, technických a organizačních opatření. Našim hlavním cílem je zamezit zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí a proškoleny v oblasti bezpečného zpracování osobních údajů.

Při zpracování některých údajů využíváme služeb či aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jedná se o tyto subjekty:

 • Google Inc.
 • OVHcloud Europe - cloudové služby
 • Hana Mikulčíková - účetní firma

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně na území Evropské unie, nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Právo na informace
  Stránka na které se právě nacházíte plní informační povinnost o zpracování a ochraně osobních údajů.

 • Právo na přístup
  Dává možnost ověřit si zákonnost zpracování údajů. Můžete nás vyzvat k doložení, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Na zajištění tohoto práva potřebujeme 30 dní a o jeho provedení vás budeme informovat e-mailem.

 • Právo na doplnění a změnu
  Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální, či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Na zajištění tohoto práva potřebujeme 30 dní a o jeho provedení vás budeme informovat e-mailem.

 • Právo na omezení zpracování
  Pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, nepřesně, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování, ale současně nechcete všechny údaje odstranit, je možné požádat o omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Pokud si to budete skutečně přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svých systémů i ze systémů zpracovatelů.
  V některých případech jsme však vázáni k evidenci osobních údajů zákonnou povinností  (např. evidence daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem). V takovém případě potom vymažeme pouze osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. Na zajištění tohoto práva potřebujeme 30 dní a o jeho provedení vás budeme informovat e-mailem.

 • Právo na přenositelnost údajů
  Všechny osobní údaje, které o vás shromažďujeme jsme připraveni na vyžádání vydat (zpřístupnit). Na zajištění tohoto práva potřebujeme 30 dní a o jeho provedení vás budeme informovat e-mailem.

 • Právo vznést námitku
  Pokud máte podezření, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, můžete se na nás obrátit s žádostí o nápravu, případně můžete vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
  V rámci firmy nepoužíváme žádné automatizované rozhodování, profilování, či jiné obdobné postupy.

Zpracovatel osobních údajů

Pro uživatele našich hostingových služeb a softwarových produktů (zákazníci) vystupujeme v roli zpracovatele. Prohlašujeme, že s daty zákazníků uložených na naší infrastruktuře manipulujeme jen a pouze v rozsahu nutném pro zajištění bezproblémového chodu poskytovaných služeb, že data nijak dále nezpracováváme, neanalyzujeme, ani je nepředáváme třetím stranám, vyjma zpracovatelů, kteří nám poskytují služby nezbytné pro chod námi poskytovaných služeb. Jedná se o tyto zpracovatele:

 • OVHcloud Europe

Vzhledem k tomu, že nám není známo, jaké osobní údaje zákaznická data obsahují, je bez předchozího uzavření Zpracovatelské smlouvy mezi námi a uživatelem hostingových služeb zakázáno ukládat na naši infrastrukturu osobní údaje zvláštních kategorií, které vyžadují vyšší stupeň zabezpečení než běžné osobní údaje. Obě strany se užíváním (poskytováním) služeb zavazují, že budou postupovat při zpracování osobních údajů (dat) v souladu s GDPR.

Pověřenec

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u nás vyžadován.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních sloužících k zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů vstupují v platnost od 25.5.2018.

Nahoru